Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Gamer Forge s.r.o. IČO: 19410166 (dále jako „prodávající“).

Způsob uplatnění reklamace

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 3. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
 4. podle § 1837 písm. d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 5. Zboží je možné reklamovat také zasláním na adresu provozovny – Gamer Forge s.r.o. IČO: 19410166. Zboží musí být řádně uzpůsobeno k odeslání a zároveň odeslán elektronicky vyplněný reklamační formulář na e-mailovou adresu info@playmat.cz

Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
 3. Zaruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
 4. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 5. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
 6. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
 8. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

Výjimky z odpovědnosti za vady

 1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
 2. je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.
 3. je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží.
 4. vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 5. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím.
 6. mechanické poškození zboží.
 7. vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
 8. provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů.
 9. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno
 10. poškození v důsledku vyšší moci

Závěrečná ustanovení

 1. Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 3. 2023.

cs_CZCzech